Visnums kyrka

i Karlstads stiftTexten hämtad ur en kort beskrivning om Visnums Kyrka.


Visnums socken omtalas redan omkring år 1250 och senast vid denna tid bör således en kyrka ha funnits i socknen.

Sedan den nuvarande kyrkan tillkommit 1733 nedrevs den tidigare medeltida kyrkan från 1300-talet. Den tidigare kyrkan låg dock inte på den nuvarande kyrkans plats utan sydost om denna, omedelbart söder om prästgården.

De förändringar som vidtagits i kyrkan under 1700-talets senare del liksom under 1800-talet och vårt eget århundrade har inte på någon punkt mera väsentligt förändrat kyrkans utseende.

Från den medeltida kyrkan har övertagits bl.a. ett triumfkrucifix, en S. Olofsbild och ett altarskåp. Krucifixet som hänger i koret torde ha tillkommit under 1300-talets förra hälft och restaurerades 1933. S. Olofsbilden på södra korväggen kan dateras till 1400-talet medan altarskåpet inköptes 1525. I altarskåpets mittparti framställes Marie kröning, i flyglarna helgon, i den vänstra överst apostlama Petrus och Paulus, nederst S. Barbara (med torn) och ett krönt kvinnligt helgon, sannolikt S. Katarina av Alexandria. I den högra flygeln avbildas överst S. Brynolf av Skara och S. Sebastian, nederst ett krönt kvinnligt helgon vars attribut nu saknas, samt S. Elin av Skövde.

Drygt tio år efter kyrkans invigning fick den nuvarande altaruppsatsen ersätta den gamla medeltida. Den är ett arbete i frodig senbarock som tillskrivits bildhuggaren Isak Schullström. Kristus på korset, omgiven av Maria och Johannes, är uppsatsens centrala figurframställning. F.ö. prydes den av bilder av den uppståndne Kristus, av Moses och Aron samt dessutom av en skara allegoriska gestalter, symboliserande bl.a. Rättvisan Tron och Hoppet.

Även predikstolen är övertagen från den gamla kyrkan dit den skänktes 1684. Målningen utfördes på församlingens bekostnad år 1692 av bildhuggaren i Kristinehamn, mäster Bengt Svensson, som också torde ha tillverkat predikstolen. Vid reparationer 1745 och 1773 "förbättrades" predikstolen. Från dessa reparationer härstammar bl.a. trappan och dörren, med sina ornamenter liksom en stor del av baldakinens skulpturer och övriga prydnader, medan korgen med sina bilder av Kristus och evangelisterna är ett gott och i huvudsak orört exempel på Bengt Svenssons hantverksskicklighet.

Kyrkans dopfunt av trä med tillhörande dopfat av tenn, tillkom 1933. Orgeln tillkom på 1840-talet. Verket är senare ombyggt vid flera tillfällen och omfattar nu 14 stämmor.

En gravsten, som nu ligger framför altarundeln, har flyttats dit från den gamla kyrkplatsen år 1758. Stenen är lagd över riksrådet och landshövdingen Boo Ribbing till Säby, Hans tre hustrur samt en i späd ålder avliden son.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03