Valö kyrka

i Uppsala stiftTexten är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Tre altarskåp i en landsortskyrka tillhör inte vanligheten. Valö kyrka kan emellertid berömma sig av detta faktum. Samtliga är från medeltiden. Det skåp som nu ses bakom altaret är ett arbete från Antwerpen omkring år 1515. De två andra är äldre men betydligt mindre. Ett är svenskt och ett är tyskt men båda förfärdigade under 1400-talets första hälft.

Överhuvudtaget är Valö kyrka mycket intressant och sevärd med sin rikedom av medeltida kalkmålningar och många värdefulla inventarier. Få landskyrkor i Uppland förmår bjuda på något motsvarande.

Kyrkorummets väggar av gråsten har daterats till slutet av 1200-talet. Under åren runt 1500 gjordes stora om- och tillbyggnaden. Sakristian uppfördes och tegelvalven med sitt vackra stjärnmönster, som ribbsystemer bildar, blev slagna vid den här tiden. En restaurering 1766 minskade interiörens skönhetsvärde eftersom väggarnas målningar överkalkades och fönsteröppningar vidgades.

År 1926 kom åter valvmålningarna i dagen och konserverades. Bänkdörrar och gavlar återfick sitt ursprungliga ornament.

VÄGBESKRIVNING:
Valö ligger ca en mil väster om Östhammar, och c:a en mil sydost om Forsmark.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09