Östhammars kyrka

i Uppsala stift
Text och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Nils Karlsbro


Östhammars kyrka har byggts ut i anmärkningsvärt många etapper med tanke på att den inte år mer ån drygt 300 år gammal. Kyrkan invigdes 1675 efter en lång byggnadstid. År 1761 hade kyrkan förlängts åt öster och redan tio år senare inleddes nya omfattande byggnadsarbeten. Det antas att kyrkan då vidgades åt väster. Tornet stod klart år 1845. Lanternatt blev åttkantig och tornkroppen mer bastant ån vad ritningarna föreskrev.

Kyrkans interiör fick i stort sitt nuvarande utseende vid en restaurering 1925. Dess huvudsyfte var att i görligaste mån återställa den prägel av sent 1700-tal som kyrkorummet tidigare haft.

En omfattande inre renovering företogs 1989.

Olof Gerdman är mästare till den fina predikstolen som förfärdigades omkring år 1740. På 1800-talet hade den övermålats men fick 1960 tillbaka sina ursprungliga färger. Altarbordet är modernt men den insatta träreliefen som föreställer nattvardens instiftelse antas ha prytt kyrkans första altare från 1600-talets senare hälft. Altaruppsatsen år från samma tid och oljemålningen har som motiv Jesu korsfästelse.

VÄGBESKRIVNING:
Från väg 76 in i Östhammars tätort.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09