Kinneveds kyrka

i Skara stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Kyrkan i Kinneved byggdes till stora delar i slutet av 1100-talet. Från denna tid står koret med absid samt långhusets två östra travéer bevarade. Denna del av kyrkan har invändigt kryssvalv medan den västliga delen av långbuset har tunnvalv.

Kyrkans äldsta föremål är dopfunten i sandsten från 1100-talet. Altarprydnaden består av ett senmedeltida krucifix och fyra manliga helgonbilder från samma tid. En bevarad Madonna dateras till omkring år 1500. Predikstolen tillkom 1725.

I kyrkan finns bl a ett epitafium över kyrkoherden Carl Hodhelius, ett vackert snideri från 1700-talet. På kyrkogården finns gravmonument kvar från 1100-talet samt en stavkorshäll och en liljesten från 1200-talet.

VÄGBESKRIVNING:
Kinneveds kyrka ligger c:a en km från Kinnarps samhälle (väg 46) i den gamla kyrkbyn.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09