Funbo kyrka

i Uppsala stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Funbo kyrka är en romansk gråstenskyrka, byggd någon gång omkring 1200 eller kanske redan vid mitten av 1100-talet, med långhus, samlare kor och absid. Den ursprungliga rundbågiga portalen i sandsten finns kvar mellan vapenhuset och långhuset. Den 5 dec. 1301 invigdes huvudaltaret enligt ett gammalt avlatsbrev. Det var antagligen en återinvigning efter den restaurering, då kyrkan fick sina gotiska drag. Väggarna höjdes, och kyrkan fick som innertak ett tunnvalv av trä högt ovanför de nuvarande valven. Rester av takstommen i klöverbladsform finns kvar på kvrkvinden. Koret fick tunnvalv av sten.

På 1440-talet ersattes långhusets innertak av trå med valv av tegel. Valven målades 1453, antagligen av Peter Målare. Målningarna överkalkades 1760 och togs fram igen 1896, då de fick en hårdhänt restaurering.

Kyrkan har två mycket märkliga inventarier: ett altarskåp från omkring 1500 och en ljuskrona i gulmetall från slutet av 1400-talet, dessutom flera medeltida träskulpturer och en dopfunt från 1200-talet. I kyrkan finns psalmodikon, pukor och trumpeter från kyrkoherde Johan Dillners tid på 1830-talet. Dopfunten är från 1200-talet, predikstol från 1629. Intill kyrkan finns en hel kyrkby med andra äldre byggnader: klockstapel, klockarbol, sockenstuga och skola.

VÄGBESKRIVNING:
Vid väg 282, 12 km öster om Uppsala.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09