Frykeruds kyrka

i Karlstads stiftTexten hämtad ur häftet om Frykeruds kyrka som erhålls i kyrkan.


Frykeruds församling ingår i Stora Kils och Frykeruds församlingars pastorat och domprosteriets kontrakt.

Redan under medeltiden var Frykerud annexförsamling till Stora Kil. Sockencentrum låg då i sydöst vid hemmanen intill Norsälven. Den första kyrkan låg på en höjd i hemmanet Prästbol. Allteftersom bebyggelsen under 1700-talet utbredde sig över socknen, blev det alltmer och mer en olägenhet med kyrkans placering, och tanken på en förflyttning mognade. Under åren 1795-1799 uppfördes den nya kyrkan på dess nuvarande plats i Västra Glänne.

På tornets södra sida finns en platta
med följande inskription:

ÅR 1796
KONUNG GUSTAF ADOLPHUS REGERINGSTID

LÄNETS HÖVDING VAR NILS NILSSON SILVERSKIÖLD
OCH
STIFTETS BISKOP DOKTOR HERMAN SCHRÖDERHEIM
BYGGDES DENNA KYRKA
AV
JOHAN WESTMAN


Marken varpå kyrkan byggdes hade skänkts av NILS AMUNDSSON och hans hustru ANNICKA LARSDOTTER i Gunnarsbytorp, enligt en minnestavla inne i sakristian På grund av svårigheterna orsakade av bland annat 1808-1809 års krig, då allmogen i socknen ålades betungande skjutsplikt och delar av svenska armen var förlagd till Frykerud, febrar som soldaterna förde med sig, missväxt på grund av torka (år 1808 föll inget regn från våren till Larsmäss den 10 aug.) erhölls uppskov med kyrkans invigning år efter år. En oktobersöndag år 1820 invigdes kyrkan av Biskop OLOF BJURBÄCK. UR hans invigningstal kan anföras följande:

Efter flera års omsorger, mödor och uppoffringar skå dar nu denna Guds församling en skön helgedom, där Vår Himmelske Fader och Frälsare går fram för oss i sitt Ord. Lärer oss sina vägar, att vi må vandra på hans stigar. Åkermannen närmare naturen när han- låt vara med trötta fjät- vid plogen, yxan, spaden och lastdragaren fullgör sitt värv. Fred och lugn kryddar hans torftiga måltid, utur källan inskränker hans arbetshårda hand hälsans bägare,och när sabbaten kommer, då går han upp till Herrans gårdar att fira den sköna Gudstjänsten, skådande den Guds rolighet där en gång alla ska få vila från mödor och kval

Så slutar biskopen med att uttala välsignelsen över templet och allt som där ska förehavas.

På 1860-talet renoverades kyrkorummet, varvid kyrkan fick ny altartavla och en orgel på elva stämmor. Denna kyrkans första orgel byggdes år 1865 av orgelbyggaren Zetterkvist från Örebro. Orgeln ombyggdes 1941-42 av orgelbyggarfirman Olof Hammarberg, Göteborg och försågs med tjugo stämmor. Invigningen ägde rum den 22 mars 1942 och förrättades av biskop Runestam. En kororgel invigdes i juni 1981. Den är byggd av Hans Heinrich orgelbyggeri Kärklax, Finland. Orgeln innehåller åtta stämmor. De fyra fönstren i koret föreställer de fyra evangelisterna. Fönstren insattes 1931 och utfördes efter ritningar av artisten Yngve Lundström. År 1953 genomgick kyrkorummet en genomgripande restauration, vilken gav det dess nuvarande utseende med nytt golv av tegel, dopfuntens placering vid norra väggen, passage utefter väggarna upptogs för bekvämare in- och utpassering i kyrkobänkarna m.m.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09