Alsike kyrka

i Uppsala stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Kärnan i Alsike kyrka uppfördes under 1200-talet. Troligen har den haft en föregångare av trä. Den nuvarande kyrkan är byggd i sten och tegel, vilket är sällsynt i Uppland. Sakristian på norra sidan, byggd i gråsten, kan möjligen vara äldre än kärnkyrkan. Tornet i väster uppfördes under förra delen av 1400-talet. 1799 flyttades klockorna hit från en klockstapel.

Ett vapenhus byggdes under 1400-talet men revs till stora delar och ersattes av det nuvarande 1859-60. Valven slogs på 1400-talet och försågs med målningar. Valven har dock bytts ut under 1600- och 1700-tal vid reparationer i kyrkan. Korsarmarna tillfogades 1859-60, liksom koret i öster. Vid reparationsarbeten 1947 fann man en runsten som nu står uppställd vid ingången till vapenhuset.

Kyrkans interiör präglas av senare tiders restaureringar. Altaret och altarprydnaden i form av ett korfönster tillkom 1911. På altaret står ett krucifix, inköpt i Venedig och skänkt 191 1. Troligen är det tillverkat omkring år 1600. Predikstolen härrör från restaureringen 1859-60. Kristusbilden från ett 1400-tals triumfkrucifix är placerat på östra vägen i södra korsarmenn. 1852 stals allt silver i kyrkan vid ett inbrott, utom sockenbudstyget från 1770.

VÄGBESKRIVNING:
Alsike kyrka syns från E4, ca en och en halv mil söder om Uppsala.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09