Broströms Rederier


Följande text kommer från en bok som heter "Tre generationer på sju hav", Jubileumsbok 1965 av Algot Mattsson, Charlie Cederholm, Eric Bolling, Artur Attman och Martin Fritz.

Den berättar om Lars i Brobyn och hans son Axel som på 1800-talet startade Broströms Rederier i Kristinehamn. Dessa två personer och Karl Hassel har den gemensamma anfadern Lars Ingwallson från Brobyn i Visnums-Kils socken, Värmlands län.LARS I BROBYN BLIR BROSTRÖM I KRISTINEHAMN

En tjugotreårig bondpojke från Brobyn kommer 1790 inflyttande till Kristinehamn. Hans namn är Lars Ingvallsson. Stugan där hemma har blivit honom för trång, sedan hans far - bonden och smeden Ingvall Larsson - gift om sig för tredje gången. De första åren i Kristinehamn tjänar Lars som dräng. Han är energisk och sparsam - så sparsam att han på den ringa lönen snart kan förvärva sig en liten fastighet. Men han siktar längre. Sedan han gift sig 1794 söker han en tryggare och bättre bärgning än drängens. En tjänst i stadens förvaltning lockar honom.

När han första gången söker plats som stadsbetjänt, vilket i våra dagar närmast motsvarar polisman, får han ingen syssla men väl de bästa lovord hans vandel - "nykter, stilla och anständig" - liksom hans innehav av fast egendom gör att magistraten sätter honom på vad vi med ett senare språkbruk skulle kunna kalla väntelista. Och 1795 antages han till vice stadsbetjänt, ett år senare har han med sin redlighet och plikttrohet gjort sig förtjänt att upphöjas till ordinarie. Samma år tar han sig namnet BROSTRÖM efter hembyn, Brobyn.

I närmare fyrtiofem år tjänar Lars Broström staden och stadens invånare. När han pensioneras 1839, har han varit vikarierande stadsfiskal, bisittare i kämnärsrätten, stads- och hamnfogde. Ingen person har varit så flitigt anlitad i de mest skilda uppdrag, heter det i Kristinehamns historia, utgiven till stadens 300-årsjubileum. Tjänsten som stads- och hamnfogde, där hans uppgift är att indriva krono- och stadsrestantier samt uppbära och redovisa stadsandelen för främmande tunnegods och tackjärn, frestar mot slutet av hans tjänstetid hårt på hans tillgångar. De sista åren klarar han situationen endast genom att inteckna och försälja sin egendom. När han avlider 1841, står familjen praktiskt taget på bar backe. Yngsta barnet, Axel Ludvig, är endast tre år gammal. Det blir en hård tid för de efterlevande.

Ingvallsönerna i Brobyn är kända redan på 1600-talet, och Broströmssläkten på den manliga huvudlinjen är under tiden i Brobyn och Kristinehamn:

INGVALL
föddes omkring 1650 och återfinns i källorna under senare hälften av 1600-talet som bonde och ägare till en gård i Brobyn. Hustru och barnantal okända.

LARS INGVALLSSON (1687-1749) fortsätter faderns värv i Brobyn. Sju barn.

INGVALL LARSSON (1725-1800) är både bonde och smed i Brobyn. Gift tre gånger och femton barn, varav sju med första hustrun, Maria Månsdotter, däribland sonen

LARS INGVALLSSON (BROSTRÖM) (1767-1841) dräng i Brobyn, 1790 inflyttad till Kristinehamn, tar 1795 namnet Broström. Gift två gånger och tretton barn, varav fyra med andra hustrun, Maria Jansdotter, däribland sonen

AXEL LUDVIG BROSTRÖM (1838-1905), bosatt i Kristinehamn till 1882, därefter i Göteborg. Gift med Mathilda Olsson, fyra barn, varav sonen

DANIEL (DAN) BROSTRÖM född den 1 februari 1870 i Kristinehamn.


Historik om Broströms Rederier.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-05-05